Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή νομικών υπηρεσιών δικαστικής εκπροσώπησης ανηλίκων, εκ μέρους της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού γνωστοποιεί την ανάγκη αγοράς νομικών υπηρεσιών για σκοπούς εκπροσώπησης παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες εκ μέρους της Επιτρόπου.

Για τον σκοπό αυτό θα επιλεγούν δικηγόροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν, μεταξύ 19, 20 και 21 Ιουλίου 2022, τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα νομικής εκπροσώπησης παιδιών από την Επίτροπο, σε δικαστικές διαδικασίες αναφορικά με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, και για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου σε δικαστικές υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου.

Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, όρους και προϋποθέσεις καθώς και απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου

www.childcom.org.cy,

στον σύνδεσμο «Για Ενήλικες/Η άποψη της Επιτρόπου/Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://forms.gle/XzcdKTj5H362xWdZA,

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος όχι αργότερα από την Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00,και ναεπισυνάψουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του ή/και να κληθεί σε προφορική συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται ανωτέρω.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Όλγα Μαυρίδου ή/και την κα Εύη Παναγή, στα τηλέφωνα

22873109 και 22872313, αντίστοιχα.