ΣυμμΣυμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2019: πρέπει να γίνουν περισσότερα.ρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2019: πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2019, καθώς και οι επιδόσεις των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ έχει σημασία για τους πολίτες, καθώς διαφυλάσσει τα δικαιώματα και τα οφέλη τους που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, τα οποία διαφορετικά θα στερούνταν.

Έχει επίσης σημασία για τις επιχειρήσεις, καθώς διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Παρόλο που, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων παράβασης παρέμεινε σταθερός, ο αριθμός των νέων υποθέσεων παράβασης αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20 %.

Ο μικρότερος αριθμός νέων υποθέσεων παράβασης που δρομολογήθηκαν το 2019 για εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του δικαίου της ΕΕ ή για την εσφαλμένη εφαρμογή του αφορούσε το Λουξεμβούργο, την Εσθονία και τη Λιθουανία, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων υποθέσεων αφορούσε την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η Επιτροπή συνέχισε να επιβάλλει σταθερά τους κανόνες σε όλους τους τομείς πολιτικής, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στους τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ορισμένοι από τους κύριους τομείς πολιτικής ήταν το περιβάλλον, η εσωτερική αγορά, η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα και οι ΜΜΕ, καθώς και οι μεταφορές και η κινητικότητα.

Οι εν λόγω τομείς πολιτικής αντιστοιχούσαν, από κοινού, στις μισές υποθέσεις.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή ανέλαβε δράση κατά τριών κρατών μελών για υπερβολική ατμοσφαιρική ρύπανση και κατά πέντε κρατών μελών τα οποία δεν εξασφάλισαν ισοδύναμη πρόσβαση για τους χρήστες με αναπηρία στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.